سفارشات شما در وبسایت بهچاپ با شرایط زیر آماده و ارسال می‌شوند :

  • بهچاپ هیچ مسئولیتی در برابر نتیجه ضعیف حاصل از فایل بی کیفیت از طرف مشتری ندارد