جدول زیر دمای اولیه و ثانویه و زمان مورد نیاز برای چاپ محصولات مختلف سابلیمیشن را ارائه می کند.

در صورتی که با نحوه تنظیم دستگاه آشنایی ندارید اینجا کلیک نمایید.

 

جدول دما و زمان چاپ محصولات به سیستم چاپ حرارتی سابلیمیشن

پست های توصیه شده